ul. Królewiecka 21/17, 11-700 Mrągowo
 Pon: 7:00 - 16:00; Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Data: 18-10-2019 | Cena wywoławcza 113 925 zł

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OL1M/00004391/6Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2019r. o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami 224/3 i 163/1 o łącznej powierzchni 1,4887 ha, należącej do dłużniczki Katarzyny Siwik, położonej w Warpunach, gm. Sorkwity, dla której  Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OL1M/00004391/6.
Suma oszacowania wynosi 102.900 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   77.175 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10.290 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr  28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.