ul. Królewiecka 21/17, 11-700 Mrągowo
 Pon: 7:00 - 16:00; Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Data: 18-10-2019 | Cena wywoławcza

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OL1M/00035176/9Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18 października 2019r. o godz.12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja dwóch nieruchomości należących do dłużnika Dar Mazur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie położonych w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki:


1) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 649/347 o powierzchni 9,4555 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00035176/9. Suma oszacowania wynosi 274.700 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 206.025 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 27.470 zł.


2) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 649/340 o powierzchni 15,0911 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00035177/6. Suma oszacowania wynosi 471.800 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 353.850 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 47.180 zł.


Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.