ul. Królewiecka 21/17, 11-700 Mrągowo
 Pon: 7:00 - 16:00; Wt - Pt: 7:00 - 15:00

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  03-10-2019 r. o godz. 12:00 w kancelari komornika pod adresem ul. Królewiecka 21/17 11-700 Mrągowo odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego druga licytacja ruchomości:
___________________________________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości                                                                        Ilość                                    Wartość szacunkowa          Cena wywołania
___________________________________________________________________________________________________________________
1.    Wózek widłowy Hyster - kolor pomarańczowy bez
tabliczek znamienowych                                                                        1 [szt.]                                       9 550,00  *)                            4 775,00
2.    Zgrzewarka jednogłowicowa marki Hollinger bez
oznaczeń                                                                                                   1 [szt.]                                        5 948,00  *)                           2 974,00
3.    Automat oczyszczający narożniki Plastico nr fabryczny
- 004912001 CCO-IIWR1                                                                       1 [szt.]                                        3 048,00  *)                           1 524,00
4.    Trak taśmowy Hydromet z automatycznym posuwem,
sterownik Selbit - brak oznaczeń                                                            1 [szt.]                                        4 850,00  *)                          2 425,00
5.    Sprężarka tłokowa                                                                              1 [szt.]                                        1 000,00  *)                            500,00
6.    Piaskarka Syfonowa GEKO                                                             1 [szt.]                                            500,00  *)                             250,00
7.    Dmuchawa-nagrzewnica gazowa                                                   1 [szt.]                                           200,00  *)                              100,00

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu Warpuny ul. Młynowa 5 11-731 Sorkwity w godz. 11.00-11.30. Cena wywołania wynosi jedną drugą sumy oszacowania.


Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:


Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28102036390000850200050377
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.


Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).


Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.