ul. Królewiecka 21/17, 11-700 Mrągowo
 Pon: 7:00 - 16:00; Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Data: 18-10-2019 | Cena wywoławcza 300.075 zł

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OL1M/00008174/7Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2019r. o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 89/11, 89/12, 89/13, 89/14, 89/15, 89/20, 89/21, 89/22 o łącznej powierzchni 1,8508 ha, należącej do dłużnika Emir 58 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, położonej w miejscowości Stary Gieląd, gm. Sorkwity, dla której  Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OL1M/00008174/7.


Suma oszacowania wynosi 400.100 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  300.075 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 40.010 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.