ul. Królewiecka 21/17, 11-700 Mrągowo
 Pon: 7:00 - 16:00; Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Data: 14-10-2019 | Cena wywoławcza 1.066.500 zł + VAT

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OL1M/00038124/1Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 października 2019r. o godz. 14:50 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Jora Wielka, gm. Mikołajki, należącej do dłużnika AGK DEVELOPMENT Sp. z o.o, składającej sie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 361/1 o powierzchni 1,4749 ha, przeznaczonej na cele inwestycyjne, z rozpoczętymi pracami budowlanymi pięciu budynków hotelowych, których stan zaawansowania robót budowlanych jest różny, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OL1M/00038124/1.


Suma oszacowania wynosi 1.422.000 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.066.500 zł.

Do ceny nabycia należy doliczyć podatek VAT.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 142.200 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.