Licytacje ruchomości Drukuj

 

licytacje ruchomościLicytacje zajętych ruchomości odbywają się najczęściej u dłużnika, w kancelarii komornika lub, w przypadku zajętych pojazdów, na terenie parkingów strzeżonych, lub zakładów mechaniki pojazdowej, gdzie zostały oddane pod dozór. Z grona osób, które mogą uczestniczyć w przetargu wyeliminowani są: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci komornika, personel sklepu komisowego, w którym odbywa się licytacja, oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. Według obowiązujących przepisów osoba, która wygrała licytację komorniczą, zobligowana jest do wpłacenia w dniu licytacji 1/5 wartości wylicytowanego przedmiotu. Resztę ceny nabycia uiszcza się do dnia kolejnego do godziny 12, lub jeżeli jest to dzień wolny od pracy, kolejnego dnia pracującego do godziny 12.

Zgodnie z treścią obowiązującego w dalszym ciągu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności komorników z dnia 9 marca 1968 r.: do odbycia przetargu wystarcza stawienie się jednego licytanta; przetarg odbywa się ustnie; komornik wystawia na sprzedaż ruchomości wymieniając sumę oszacowania i cenę wywołania; wezwanie do postąpień komornik wyraża przez trzykrotne wygłoszenie ostatnio postąpionej ceny z jednoczesnym zapytaniem: ?kto da więcej?, brak dalszych postąpień komornik stwierdza przez wypowiedzenie wyrazu: ?nikt?; udzielenie przybicia komornik zaznacza w protokole licytacji, wpisując przy tym imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy; jeżeli po wywołaniu nikt nie zaoferował przynajmniej ceny wywołania, komornik stwierdza w protokole, że licytacja nie doszła do skutku.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Po zmianie obowiązujących przepisów, dla postępowań egzekucyjnych wszczętych po dacie 2 maja 2012r., przystępujący do licytacji ruchomości obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

 

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące sprzedaży ruchomości znajdują się tutaj.

Aktualna lista licytacji ruchomości znajduje się tutaj.