Licytacje ruchomości
www.komornik.mragowo.pl
Licytacje ruchomości PDF Drukuj Email

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 sierpnia 2018r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika: Mrągowo, ul. Królewiecka 21/17 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
_____________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości                                                         Wartość szacunkowa          Cena wywołania
_____________________________________________________________________________________________
1.    MOTOROWER ROMET MOTORS ROK PRO
2008 nr rej. NMR17SF, VIN SZDH2000081002571
kolor szary/srebrny                                                             700,00                               525,00
____________________________________________________________________________________________

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji pod adresem Stawek 10/1, Mikołajki. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

  Joomla themes designed by Lonex.